Var finns stora grundvatten­magasin?

Stora grundvattenmagasin finns inte överallt i Sverige utan är begränsade till vissa områden och geologiska miljöer.

Utan ingående undersökningar av ett grundvattenmagasin kan det vara svårt att bestämma om det är ett litet eller stort grundvattenmagasin. Men även då kan det vara svårt att klassificera magasinen eftersom det är en glidande skala och det inte är helt givet var gränsen ska dras mellan stora och små grundvattenmagasin.

SGUs bedömning är att små magasin är mycket vanligt förekommande i hela Sverige eftersom det till exempel är mycket vanligt med relativt tunna jordlager, morän och urberg med begränsad porositet som rimligtvis bör betraktas som små magasin.

SGU bedömer att stora grundvattenmagasin i Sverige i stort sett är begränsade till större sand- och grusavlagringar och vissa områden med sedimentär berggrund. Långt ifrån alla sådana grundvattenmagasin är karterade i detalj i Sverige. SGU har därför valt att vid beräkningar av grundvattennivåer betrakta alla sand- och grusförekomster enligt vattenförvaltningen, samt vissa utvalda magasin i sedimentär berggrund i Skåne, som stora magasin. Kartan härintill är en förenklad bild av var dessa stora magasin finns i Sverige (i verkligheten är de mycket mindre än vad som visas i kartan).

Karta över Sverige där land visas med grått och vatten med vitt.
          Stora grundvattenmagasin i sand och grus är markerade med grön färg i strimmor över i stort sett hela Sverige,
          utom i vissa fjällområden. Stora grundvattenmagasin i sedimentär berggrund är markerade med lila färg och syns
          endast i några områden i Skåne.
SGUs bedömning av stora grundvatten­magasin för beräkning av grundvatten­nivåer.

Senast uppdaterad: 2020-06-11