Vad är grundvatten­nivå?

I marken finns små hålrum som kallas porer. De kan vara olika stora, ha olika form och finnas i olika mängd. I porerna kan det också finnas vatten. Om porerna är helt vattenfyllda brukar det vanligtvis innebära det är grundvatten. Om porerna endast är delvis vattenfyllda brukar man tala om markvatten.

Vid öppna förhållanden, det vill säga när grundvatten står i direkt kontakt med luften som i en rullstensås utan tätande material (rör A i figuren), återfinns grundvattenytan vid gränsen mellan markvatten och grundvatten. Vid slutna förhållanden, till exempel när det finns ett tätande lager med lera ovanpå grus, finns det ingen fri grundvattenyta i gruset. Då kan man istället tänka sig en fiktiv grundvattenyta för gruset uppe i leran eller till och med ovanför markytan (rör C i figuren).

Oavsett om det är en fri grundvattenyta eller en grundvattenyta vid slutna förhållanden kan den uppskattas genom att mäta läget för grundvattennivå i olika punkter. Grundvattennivån är liktydig med den fria vattenytan i grundvattenrör, brunnar eller grävda gropar. Generellt redovisar SGU grundvattennivåer i meter under markytan.

Tecknad bild som visar tvärsnitt för fyra grundvattenrör i olika typer av mark.
Schematiskt tvärsnitt av olika grundvattenmagasin. Grundvattenrör A sitter i en rullstensås, B i svallsand, C i grus under ett tätande lager av lera samt brunn D i berg under ett tunt lager morän.

Senast uppdaterad: 2020-06-11