Hur gör SGU kartor för grundvatten­nivåer?

Varje vecka gör SGU kartor för grundvattennivåer och fyllnadsgrad. Metoden för att göra kartorna ändrades 2020.

SGU har sedan 1984 varje månad tagit fram rikstäckande kartor för grundvattennivåer i stora och små magasin. Metoden har hela tiden varit densamma genom att i ungefär 100 nivåstationer jämföra aktuell nivå med historiska nivåer och därigenom bedöma aktuell grundvattensituation i områden mellan mätstationer.

Från och med juni 2020 har SGU börjat göra kartor över grundvattennivåer på ett delvis nytt sätt med hjälp av SGUs modifierad version av SMHIs HYPE-modell. Modellen har kalibrerats utifrån SMHIs väderdata och SGUs data från nivåmätningar. Uppdatering sker årligen när nya data har kommit in, både för gamla nivåstationer från 1960-talet såväl som för mer nyligen etablerade stationer. Med hjälp av aktuella väderdata beräknas nivåer i förhållande till normalt för ett rutnät (4x4 km rutor) över Sverige.

Med utgångspunkt från de beräknade nivåerna gör SGU två huvudtyper av kartor, Grundvattennivå och Fyllnadsgrad, för både små och stora grundvattenmagasin. Båda kartorna baseras på percentiler av de aktuella nivåerna med tidigare grundvattennivåer från 1961 till och med föregående år.

En percentil innebär att en viss procentandel av observationerna ligger under percentilen i fråga. Till exempel innebär 10-percentilen att 10 procent av observationerna ligger under och 90 procent av observationerna högre än denna. Ett vanligt exempel är medianvärdet, som är lika med 50-percentilen, vilket innebär att hälften av observationerna är lägre. Percentiler är ofta ett praktiskt sätt att beskriva hur en observation förhåller sig till andra observationer, speciellt om observationerna inte jämnt fördelade vilket ofta är fallet med grundvattennivåer. I exemplet nedan visas samtliga beräknade grundvattennivåer mellan 1961 och 2019 för en av SGUs nivåstationer i Motala (60_46). Som synes är vissa grundvattennivåer vanligare än andra. Till höger visas skalan för percentiler för dessa observationer där exempelvis medianvärdet (50-percentilen) finns -0,65 meter under markytan och 10-percentilen finns -1,70 meter under markytan.

Vertikalt stapeldiagram med svarta staplar för grundvattennivå i meter under markytan
          på y-axeln och antal beräknade värden på x-axeln.
          Y-axeln börjar från minus 3,5 meter nedtill och slutar på strax över 0 upptill.
          Diagrammet visar att de flesta beräknade värdena ligger runt minus 0,5 meter under markytan med
          avtagande antal närmare extremvärdena.
Fördelning av beräknade grundvattennivåer för SGUs nivåstation 60_46 i Motala.

Kartan Fyllnadsgrad visar nivån i förhållande till samtliga data oavsett årstid. Den aktuella grundvattennivån jämförs med samtliga data från tidigare år. Här delas nivåerna in i sju klasser från extremt låg till extremt hög enligt bestämda intervall för percentiler. Det bör observeras att det kan finnas betydande mängder grundvatten kvar i ett magasin även om fyllnadsgraden är extremt låg eller noll eftersom fyllnadsgraden inte redovisar det totala vatteninnehållet i grundvattenmagasinet.

I figuren nedan visas intervallen för fyllnadsgrad för de beräknade värdena vid Motala 60_46. Om den aktuella beräknade nivån exempelvis skulle vara -1,0 meter under markytan skulle alltså fyllnadsgraden klassas som låg i detta fall.

Vertikalt stapeldiagram med svarta staplar för grundvattennivå i meter under markytan
          på y-axeln och antal beräknade värden på x-axeln.
          Y-axeln börjar från minus 3,5 meter nedtill och slutar på strax över 0 upptill.
          Bakgrunden i diagramytan är indelad i sju
          klasser för fyllnadsgraden med mörkbrunt längst ner benämnt med extremt låg grundvattennivå och
          vidare uppåt med brunt för mycket låg, gult för låg, vitt för normal, ljusgrön för hög,
          grön för mycket hög och mörkgrön för extemt hög.
          Diagrammet visar att de flesta beräknade värdena hamnar i intervallen för mycket hög, hög, normal och låg fyllnadsgrad.
Fördelning av beräknade grundvattennivåer för SGUs nivåstation 60_46 i Motala samt klasser för fyllnadsgrad.

Kartan Grundvattennivå visar nivån i förhållande det till normala för ett givet datum under året. I detta fallet används percentiler för aktuellt datum från tidigare år för att jämföra med den aktuella grundvattennivån och nivåerna delas in i fem klasser från mycket under de normala till mycket över de normala enligt bestämda intervall för percentiler. Eftersom jämförelsen är årstidsberoende så kan låga percentiler, det vill säga låga nivåer, under sommaren peka på större problem för vattentillgången jämfört med låga percentiler under hösten.

Nedan visas klasserna för Grundvattennivå för två olika tidpunkter, 15 september respektive 15 november, för beräknade värden vid Motala 60_46. Eftersom grundvattennivån ofta stiger på hösten är intervallet för till exempel normala närmare markytan i november än i september. Om den aktuella beräknade nivån var -1,0 meter under markytan 15 september skulle den alltså klassas som normal, medan samma nivå skulle klassas som under normal om det var 15 november.

Vertikalt stapeldiagram med svarta staplar för grundvattennivå i meter under markytan
          på y-axeln och antal beräknade värden på x-axeln.
          Y-axeln börjar från minus 3,5 meter nedtill och slutar på strax under 0 upptill.
          Bakgrunden i diagramytan är indelad i fem
          klasser för grundvattennivån med rött längst ner benämnt med mycket under de normala och
          vidare uppåt med gult för under de normala, grönt för normala, ljusblått för över de normala och
          mörklblått för mycket över de normala.
          Diagrammet visar att antal beräknade värden är jämnt fördelade över hela skalan.
Fördelning av beräknade grundvattennivåer för SGUs nivåstation 60_46 i Motala samt klasser för grundvattennivå gällande för 15 september.
Vertikalt stapeldiagram med svarta staplar för grundvattennivå i meter under markytan
          på y-axeln och antal beräknade värden på x-axeln.
          Y-axeln börjar från minus 3,5 meter nedtill och slutar på strax under 0 upptill.
          Bakgrunden i diagramytan är indelad i fem
          klasser för grundvattennivån med rött längst ner benämnt med mycket under de normala och
          vidare uppåt med gult för under de normala, grönt för normala, ljusblått för över de normala och
          mörklblått för mycket över de normala.
          Diagrammet visar att de flesta beräknade värdena hamnar i intervallen för mycket över de normala,
          över de normala och normala.
Fördelning av beräknade grundvattennivåer för SGUs nivåstation 60_46 i Motala 15 samt klasser för grundvattennivå gällande för 15 november.

Senast uppdaterad: 2020-06-11