Hur beräknar SGU grundvatten­nivåer?

Förutom att mäta beräknar också SGU grundvattennivåer för att använda som underlag för bedömning av grundvattensituationen.

Sverige är stort och omfattar många olika typer av grundvattenmagasin, väder och klimat. Av den anledningen är det inte praktiskt genomförbart att mäta och analysera nivåer för alla delar av landet och olika markförhållanden. Som komplement till mätningar gör SGU därför också beräkningar av nivåer för att kunna göra bedömningar av grundvattensituationen för platser som saknar mätningar, eller för framtida grundvattennivåer.

Grundvattennivån uttryckt i meter under markytan är starkt beroende av de lokala markförhållandena och varierar dessutom över tid. Med tanke på att markförhållanden, så som jordart, jorddjup och topografi, varierar mycket i Sverige har SGU hittills bedömt att det inte är möjligt (eller i alla fall vettigt) att göra beräkningar av den absoluta grundvattennivån (i meter under markyta) över tid för platser där mätningar saknas. Dock finns det en regelbundenhet i förändring av grundvattennivån i förhållande till väder, klimat och typ av grundvattenmagasin vilket möjliggör en beräkning av grundvattennivån i förhållande till normalt för respektive plats.

För att bedöma grundvattensituationen för områden som saknar mätstationer eller under perioder som saknar observationer använder SGU en beräkningsmodell som bygger på SMHIs programverktyg HYPE, som modifierats med ett antal funktioner som bedöms ha stor betydelse för beräkningen av grundvattennivåer.

I ett första steg har modellen kalibrerats mot uppmätta grundvattennivåer med lokala temperatur- och nederbördsdata som indata för de nivåstationer där det funnits nivådata av tillräcklig kvalitet. De kalibrerade mätpunkterna har använts för att ta fram generella parametervärden för modellering av nivåer i stora respektive små magasin. Dessa parametervärden har sedan använts för att beräkna grundvattennivåer och fyllnadsgrad för områden utan nivåmätningar, baserat på det väder som varit just vid den platsen. Eftersom nivåmätning för platsen saknas är det inte möjligt att uttala sig om den absoluta nivån, däremot beräknas nivån i förhållande till normalt. Modellen kan också förses med tänkbara, framtida väderscenarier vilket ger möjlighet att beräkna olika scenarier för framtida grundvattennivåer.

SGUs beräkningar av grundvattennivåer sker i nära samarbete med SMHI som tillhandahåller den grundläggande HYPE-modellen, väderdata samt beräkningskapacitet.

Senast uppdaterad: 2020-06-11