Rapportera in en brunn

Här kan du rapportera information om din brunn och dess vattentillgång. Mer om brunnar och brunnsarkivet kan du läsa på SGU:s webbplats.
Länk till SGU:s webbplats Brunnsarkivet (öppnas i nytt fönster)

Kontaktuppgifter

Följande uppgifter lämnar jag i egenskap av (obligatorisk)

Välj ett alternativ
Du som är brunnsborrare ska skicka in brunnsprotokoll till SGU. Detta enligt lagen om uppgiftsskyldighet (1975:424). Enklast är att använda SGU:s webbtjänst Brunnsarkivet. Saknar du inloggning kontaktar du SGU via brunnsarkivets e-post.
Länk till webbtjänsten Brunnsarkivet (öppnas i nytt fönster)

Använd SGU kontaktformulär för att komma i kontakt med personal som ansvarar för Brunnsarkivet. Ange att frågan gällar brunnsarkivet i meddelandet.
Länk till kontaktformulär

Har du information om din egen brunn? Till exempel om vattenbrist, kvalitetsproblem eller liknande? I sådana fall väljer du alternativet Privat brunnsägare.
Här fyller du ditt förnamn och efternamn. Max 150 tecken.
Får max vara 150 tecken
Här fyller du i den e-postadress vi kan nå dig på. Max 50 tecken.
Här fyller du i det telefonnummer vi kan nå dig på. Max 50 tecken.

Brunnsarkivuppgifter

Finns brunnen i SGU:s brunnsarkiv? (obligatorisk)

Du kan lätt kontrollera om brunnen redan är inrapporterad till Brunnsarkivet med hjälp av SGU:s kartvisare Brunnar.
Länk till Kartvisaren (öppnas i nytt fönster)
Välj ett alternativ
Om brunnen finns registrerad i SGU:s brunnsarkiv, fyller du i dess identitetsnummer (8 eller 9 siffror)

Brunnens eller källans plats

Även om brunnen finns registrerad i brunnsarkivet, vill vi att du fyller i uppgifter om plats. På så sätt kan vi säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Du måste ange kommun samt antingen fastighetsbeteckning, brunnsadress eller brunnens koordinater (latitud/longitud).
Välj kommun
Exempelvis Brunnby 2:9. Max 50 tecken.
Ange Fastighetsbeteckning
Adress till fastigheten där brunnen ligger. Max 100 tecken.
Ange Brunnsadress
Exempelvis 5 meter väst från bostadshus. Max 100 tecken.

Brunnens koordinater

Markera brunnen på kartan. Du kan också fylla i koordinaterna, om du har dem. Då visas positionen automatiskt på kartan.
Tips: med en mobil enhet med GPS, till exempel en smarttelefon, kan du ställa dig vid brunnen och trycka på Visa min plats.
Ange latitud med decimalpunkt (.) som decimaltecken.
Ange longitud med decimalpunkt (.) som decimaltecken.
Positionsnoggrannhet uppdateras automatiskt, men visas endast om du använder "Visa min plats"

Brunnens egenskaper

Typ av brunn

På sidorna 9-11 i SGU:s och Socialstyrelsens handledning "Att anlägga brunn" kan du läsa vilka olika typer av brunnar det finns.
Länk till Handledningen (öppnas i nytt fönster)
Ange namn på firman som utfört brunnsborrningen. Max 150 tecken.
Får max vara 150 tecken
Ange datum med format ÅÅÅÅ-MM-DD. Om du bara har uppgifter om årtal, ange 1:a januari som datum.
Datum måste anges med format ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange i hela metrar eller med 0,1 meters noggrannhet. Djupet mäts från markytan.
Ange ett djup i meter med högst en decimal
Ange i hela metrar eller med 0,1 meters noggrannhet. Djupet mäts från markytan.
Ange ett djup i meter med högst en decimal
Bifoga brunnsprotokoll som scannad pdf, bildfil eller i annat format (txt, pdf , xls, xlsx, doc, docx, rtf, zip). Maximal filstorlek 20 MB.

Brunnens användning

Vattentillgång under året

Ange hur vattentillgången normalt ser ut under ett år.
Ange ungefär hur många hushåll som får sin huvudsakliga vattenförsörjning från brunnen. Endast heltal är tillåtna.
Ange om du känner till brunnens kapacitet, det vill säga hur många liter vatten per timme som kan tas ut. OBS! Ange brunnens kapacitet, inte pumpens.

Rapport om grundvattennivåer i brunnen

Du kan skicka in flera observationer genom att klicka på "Lägg till ytterligare observation".
En formell handledning för hur SGU gör sina mätningarna finns på Havs- och Vattenmyndighets webbplats. På sidan 7 beskrivs frekvens och tidpunkt för observation och på sidan 9 själva tillvägagångssättet.
Länk till handledningen Undersökningstyp grundvattennivå (öppnas i nytt fönster)
Ange grundvattennivå i cm under markytan. Nivån ska mätas när brunnen inte används. Endast heltal är tillåtna.
Ange datum med format ÅÅÅÅ-MM-DD.
Datum måste anges med format ÅÅÅÅ-MM-DD

Vattenbrist

Otillräcklig vattenmängd?

Du kan ange om det finns problem med kapaciteten hos brunnen. Bortse från problem med pump och ledningar.
Ange datum då vattenbristen senast observerades. Ange datum med format ÅÅÅÅ-MM-DD.
Datum måste anges med format ÅÅÅÅ-MM-DD

Kvalitet

Dricksvattenkvalitet

Ange vattnets lämplighet som dricksvatten. Du kan läsa mer om provtagning av brunn på SGU:s webbplats.
Länk till SGU:s webbplats provta vattnet i din brunn (öppnas i nytt fönster)

Kvalitetsproblem

Ange vilket eller vilka kvalitetsproblemen är.

Vattenprovets provtagning

Ange var vattenprovet har tagits.
Ange datum för när kvalitetsproblemen senast observerades. Ange datum med format ÅÅÅÅ-MM-DD.
Datum måste anges med format ÅÅÅÅ-MM-DD
Ladda upp bild eller pdf med analysprotokoll från laboratorium. Maximal filstorlek 20 MB.
Om du har ytterligare information att lämna kan du göra det här. Max 250 tecken.

Datalagring av uppgifterna (obligatorisk)

Datalagring av uppgifterna (obligatorisk). Uppgifterna du lämnat ovan blir allmän handling. SGU kommer att lagra dina insända uppgifter inklusive personuppgifter. I de fall information görs tillgänglig genom SGU:s publika tjänster kommer endast fastighetsbeteckning och position att läggas ut tillsammans med informationen om din brunn.
Läs mer på SGU:s webbplats Behandling av personuppgifter (öppnas i nytt fönster)
Du måste ta del av informationen.